Lot balonem Bad Kohlgrub (02-01-2020)

Lot balonem Bad Kohlgrub Bayern (01-01-2020)

Lot balonem Bad Kohlgrub (30-12-2019)

Lot balonem Bad Kohlgrub (29-12-2019)

Bad Kohlgrub Ballonfestival Bayern (27-12-2018 – 05-01-2019)