Lot balonem Garnki-Zbytki (04/07/2018)

Lot balonem Garnki-Rarwino (24-07-2017)

Karlino-Nawino – wieczorny (13-07-2013)